................................................................................................................Tel: +377 44 206 959 | Email: ias.consulting@yahoo.com | Adresa: Rruga Zija Shemsiu Hyrja 102, Nr.10, Kati II-të (Ulpianë) |